Základy používání řetězové pily ECHO pro začátečníky

Výběr správné benzínové řetězové pily:

Existují 2 základní typy řetězových pil:

 • Řetězová pila s horním madlem – umožňuje uživateli ovládat jednotku z horní části. Primární použití je pro práci na stromě nebo manipulaci s nízko visícími větvemi. Profesionální arboristé používají řetězové pily s horním madlem.
 • Řetězová pila s zadním madlem – má jak přední, tak zadní madlo. To umožňuje větší kontrolu při práci.


Při výběru řetězové pily zvažte, na co ji budete používat 80 % času:

• Pokácení stromů. • Řezání dřeva na topení. • Stříhání stromů/větví.

Vyberte vhodnou délku lišty:

• 1-2 palce delší než je materiál, který budete většinou řezat.

Další funkce, na které se zaměřte:

• Dobře vyvážená pila zůstane vodorovně, když ji držíte jednou rukou.

(Poznámka: Toto dělejte pouze tehdy, když je motor vypnutý. VŽDY pily používejte s oběma rukama.)

• Filtrační systém vzduchu s velkým nasáváním vzduchu. • Automobilový styl sklopeného vzduchového filtru (nebo plstěný typ pokrytý gumou). • Dobrý systém redukce vibrací.


Jak správně spustit řetězovou pilu, když je studená:

 1. Naplňte ji palivem a olejem pro lištu a řetěz.
 2. Umístěte řetězovou pilu v bezpečné startovní pozici na zemi bez překážek.
 3. Ujistěte se, že brzda řetězu (černá páka nahoře na vaší řetězové pile) je aktivována tím, že ji tlačíte dopředu, dokud neklikne do místa.

Postup startování:

 1. Ujistěte se, že přepínač je v pozici ZAP.
 2. Pokud má vaše pila karburátor s pumpou nebo nádržkou pro přečerpání, jemně stiskněte pumpu 3-5krát, dokud není vidět palivo uvnitř nádržky.
 3. Vytáhněte ven ovládací knoflík pro choke úplně ven.
 4. Nasadit ochranné sluchátka, rukavice a ochranné brýle a připravte se na startování řetězové pily.
 5. Zajištěte pilu tím, že pevně postavíte nohu na zadní madlo a pevně sevřete přední madlo jednou rukou.
 6. Potáhněte startovací madlo jednou nebo dvakrát, dokud se motor nezačne točit.
 7. Zatlačte ovládací knoflík choke zpět.
 8. Potáhněte za startovací šňůru ještě jednou, aby se motor spustil.
 9. Ujistěte se, že řetězová pila zahřívá několik minut na volnoběh, než začnete řezat.
 10. Zkontrolujte, zda se olej pro lištu a řetěz čerpá. Držte pilu nad světlým podkladem jako je kus kartonu nebo papíru. Pár sekund zvýšte otáčky pily; olej by se měl objevit na podkladu.

Poznámka: Ačkoliv motor bude běžet normálně, pro provedení řezů je nutné uvolnit brzdu řetězu. Vždy aktivujte brzdu řetězu, když řetězová pila není používána k provádění řezů, aby se předešlo možným nehodám.

Jak správně spustit řetězovou pilu, když je teplá:

 1. Naplňte ji palivem a olejem pro lištu a řetěz.
 2. Umístěte řetězovou pilu v bezpečné startovní pozici na zemi bez překážek.
 3. Ujistěte se, že brzda řetězu (černá páka nahoře na vaší řetězové pile) je aktivována tím, že ji tlačíte dopředu, dokud neklikne do místa.

Postup startování:

 1. Ujistěte se, že přepínač je v pozici ZAP.
 2. Ovládací knoflík choke může zůstat v poloze „uvnitř“.
 3. Nasadit ochranné sluchátka, rukavice a ochranné brýle a připravte se na startování řetězové pily.
 4. Zajištěte pilu tím, že pevně postavíte nohu na zadní madlo a pevně sevřete přední madlo jednou rukou.
 5. Potáhněte za startovací madlo jednou nebo dvakrát, aby se motor spustil.*
 6. Ujistěte se, že řetězová pila zahřívá několik minut na volnoběh, než začnete řezat.
 7. Zkontrolujte, zda se olej pro lištu a řetěz čerpá. Držte pilu nad světlým podkladem jako je kus kartonu nebo papíru. Pár sekund zvýšte otáčky pily; olej by se měl objevit na podkladu. (Pokud má vaše pila nastavitelný mazací systém, můžete buď zvýšit nebo snížit množství oleje dodávaného na lištu a řetěz, aby odpovídalo vašim podmínkám řezání.)


Poznámka: Ačkoliv motor bude běžet normálně, pro provedení jakýchkoli řezů je nutné uvolnit brzdu řetězu. Vždy se ujistěte, že brzda řetězu je aktivována, když řetězová pila není používána k provádění řezů, abyste předešli možným nehodám.


*Výjimky (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze):

• Některé řetězové pily (například ECHO CS-310 a CS-352) mají pozici "rychlého volnoběhu" při startu, takže brzda řetězu musí být ihned uvolněna po spuštění, aby se předešlo poškození.

• Některé řetězové pily (například ECHO CS-590 Timber Wolf) mají ventil dekomprese, který je možné potřebovat stisknout před spuštěním.


Jak správně skladovat vaši řetězovou pilu:

 1. Vyprázdnění paliva před skladováním:
 • Pokud necháte palivo v řetězové pile během skladování, může to poškodit vaši pilu.
 • Vyprázdněte palivovou nádrž co nejvíce před skladováním. Pomocí nálevky vraťte nepoužité palivo zpět do jeho původního nádobí na skladování. Jakmile jste pilu vyprázdnili, nastartujte motor a nechte ho běžet, dokud nezastaví.
 1. Přidejte do směsi paliva stabilizátor, aby se zabránilo jeho zastarávání.
 2. Prohlédněte si vzduchový filtr:
 • Ujistěte se, že je vzduchový filtr čistý a že nejsou žádné díry. Klepněte na něj na pracovním stole, abyste ho vyčistili, a v případě potřeby ho vyměňte.

Jak používat vaši řetězovou pilu po skladování:

 1. Zkontrolujte řetěz, aby se ujistili, že volně běží a má správné napnutí:
 • V rukavicích lehce zvedněte řetěz. Měl by se jen trochu odlepit od lišty. Pokud je řetěz příliš napnutý nebo uvolněný, podívejte se do návodu k obsluze pro správné nastavení napnutí řetězu.
 1. Ujistěte se, že jsou utažené matice lišty.
 2. Aktivujte brzdu řetězu.
 3. Ujistěte se, že je vzduchový filtr čistý a bez jakéhokoli odpadu. K čištění vzduchového filtru klepněte na pracovním stole nebo jiném pevném povrchu. Nikdy neduchovejte stlačeným vzduchem přímo na filtr, protože by mohl vytvořit díry.
 4. Ujistěte se, že nádrž na olej pro lištu a řetěz má správné množství oleje.
 5. Prohlédněte si svíčku, zkontrolujte, že je čistá a bez koroze nebo odpadů a že je správně utažená.
 6. Zkontrolujte palivovou hadičku, zda nejsou žádné trhliny.
 7. Ujistěte se, že startovací lano je bez roztrhání.

Bezpečnostní prvky řetězové pily:

 • Brzda řetězu: Když je aktivována, tato zařízení slouží k okamžitému zastavení otáčení řetězu po vzniku zpětného rázu. Brzda řetězu nezabraňuje vzniku zpětného rázu, ale může být aktivována jak manuálně, tak automaticky.
 • Redukce vibrací: Tělo pily je oddělené od madel, což snižuje únavu ruky.
 • Nátah řetězu: Ujistěte se, že vaše řetězová pila má správné napnutí. Pokud řetěz lehce zvednete v rukavicích, měl by se jen trochu odlepšit od lišty.
 • Chyták řetězu: Odnímatelný kus hliníku nebo plastu, který má za úkol snížit riziko, že operátor bude zasažen řetězem, který se při řezání zlomil nebo vyšel z vodící lišty.
 • Ochranná špička: Všechny řetězové pily od ECHO mají ochrannou špičku. Toto zařízení je namontováno na konci vodící lišty a pomáhá předcházet tomu, aby řetěz narazil do překážky. Ochranná špička snižuje riziko zpětného rázu.
 • Lišty a řetězy s nízkým zpětným rázem: Pily od ECHO jsou vybaveny lištami a řetězy s nízkým zpětným rázem, což pomáhá snižovat riziko vzniku zpětného rázu.

ECHO poskytuje k každé řetězové pile návod k obsluze a bezpečnostní příručku. Před použitím řetězové pily si pečlivě přečtěte a porozumějte oběma těmto manuálům. ECHO rovněž poskytuje bezpečnostní video k použití řetězových pil na svém webu. Zpětný ráz řetězové pily může způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Dodržujte instrukce poskytnuté k zabránění zpětného rázu.


Ochranné vybavení:

Při přípravě na použití řetězové pily byste měli mít na sobě následující:

 • Kožené boty nebo boty s ocelovými špičkami.
 • Ochranné kalhoty (chaps) kryjící nohy. Tyto často obsahují více vrstev ochranného polyesterového materiálu, který chrání přední části nohou a lýtka během provozu řetězové pily.
 • Dlouhý rukáv, který je přiléhavý a nezavadí vám.
 • Ochrana sluchu, ochranné brýle a helma.
 • Rukavice – pomohou vám zajistit pevný úchop řetězové pily.

To je vše! Nyní, když víte, jak používat svou řetězovou pilu ECHO, nezapomeňte s námi sdílet své fotografie a sledujte nás pro další tipy na nástroje ECHO.

Choosing the Right Gas Powered Chain Saw:

There are 2 basic types of chain saws

• Top Handle – allows the user to control the unit from the top. Primary use for work in a tree or handling low hanging branches. Professional arborists use top handle chain saws.

• Rear Handle – features both a front and a rear handle. This allows for greater control.

Consider what the chain saw will be used for 80% of the time

• Cutting down trees.

• Cutting firewood.

• Trimming trees/branches.

Select the appropriate bar length

• 1-2 inches longer than what you will be cutting most of the time.

Miscellaneous Features to Look For

• A well-balanced saw will remain horizontal to the ground when you hold it by one hand only.

(Note: Only do this when the engine is turned off. ALWAYS operate the saw using two hands.)

• Air filtration system with a large air intake.

• Automotive-style pleated air filter (or a felt type covered with rubber).

• Good vibration reduction system.


How to Properly Start a COLD Chain Saw:

• Fill it up with fuel and bar & chain oil.

• Place your chain saw in a safe starting position, on the ground with no obstructions.

• Make sure the chain brake (the black lever at the top of your chain saw) is activated by pushing it forward until it clicks in place.


Starting Procedure:

• Make sure your toggle switch is in the ON position.

• If your saw has a carburetor with a purge pump or bulb, gently depress the bulb 3-5 times until fuel is visible within the bulb itself.

• Pull the choke control knob all the way out.

• Put on your hearing protection, safety gloves and safety glasses and get ready to start the chain saw.

• Secure the saw by placing your foot firmly in the rear handle and grip the front handle tightly with one hand (for rear handle saws).

• Pull the starter handle once or twice until the engine starts to turn over.

• Push the choke control back in.

• Pull the starter cord once more to start the engine.

• Make sure the chain saw warms up for several minutes at idle before starting to cut.

• Check to make sure bar and chain oil is pumping. Hold the saw above a light-colored background like a piece of cardboard or paper. Rev the saw for a few seconds; oil should appear on the background.

(If your saw has an adjustable oiler, you can either increase or decrease the amount of oil delivered to the bar and chain to match your cutting conditions.)

Note – while the engine will run as normal, you will need to release the chain brake in order to make any cuts. Be sure to engage the chain brake whenever the saw is not being used to make cuts to prevent any potential accidents.


How to Properly Start a WARM Chain Saw:

• Fill it up with fuel and bar & chain oil.

• Place your chain saw in a safe starting position, on the ground with no obstructions.

• Make sure the chain brake (the black lever at the top of your chain saw) is activated by pushing it forward until it clicks in place.


Starting Procedure:

• Make sure your toggle switch is in the ON position.

• The choke control/knob can remain in the “in” position.

• Put on your hearing protection, safety gloves and safety glasses and get ready to start the chain saw.

• Secure the saw by placing your foot firmly in the rear handle space and grip the front handle tightly with one hand.

• Pull the starter handle once or twice to start the engine.*

• Make sure the chain saw warms up for several minutes at idle before starting to cut.

• Check to make sure bar and chain oil is pumping. Hold the saw above a light-colored background like a piece of cardboard or paper. Rev the saw for a few seconds; oil should appear on the background.

(If your saw has an adjustable oiler, you can either increase or decrease the amount of oil delivered to the bar and chain to match your cutting conditions.)

Note – while the engine will run as normal, you will need to disengage the chain brake in order to make any cuts. Be sure to engage the chain brake whenever the saw is not being used to make cuts to prevent any potential accidents.

*Exceptions (Check your instruction manual for more information):

• Some chain saws (like ECHO’s CS-310 and CS-352) have a “fast idle” starting position so the chain brake needs to be immediately disengaged upon starting to avoid damage.

• Some chain saws (like ECHO’s CS-590 Timber Wolf) have a decompression valve that may need to be pushed before starting.

How to Properly Store Your Chain Saw:

Drain the Fuel Before Storage

• If you leave fuel in your chain saw while storing it, it can damage your chain saw.

• Empty your fuel tank as much as possible before storing your chain saw. Using a funnel, return the un-used fuel to its original storage container. Once you’ve emptied the saw, start the engine and run the saw until it stops running.

• Add a fuel stabilizer to the mix to keep it from getting stale.

Inspect Your Air Filter

• Make sure the air filter is clean and there are no holes, tap it on the tool bench to help clean it off and replace it.Using Your Chain Saw After Storing:

• Check your chain to make sure it flows freely and has enough tension. While wearing gloves, lift up on the chain slightly. It should barely raise away from the bar. Consult your owner’s manual for proper chain tensioning procedure if the chain is too tight or too loose.

• Make sure your bar nuts are tightened.

• Activate your chain brake.

• Make sure your air filter is free of any debris. To clean the air filter, tap it on a work bench or other flat, solid surface. Never blow compressed air directly onto your filter as it can cause holes.

• Make sure the bar and chain oil reservoir has the proper amount of oil.

• Inspect the spark plug to be sure it is free of any corrosion or debris and properly tightened.

• Check your fuel line to make sure there are no cracks.

• Make sure your starter rope is free of any fraying.Chain Saw Safety Features:

Chain Brake – when activated, this device is intended to stop the saw chain rotation immediately after a kickback has occurred. A chain brake does not prevent kickback. The chain brake can be activated both manually and automatically.

Vibration Reduction – the body of the saw is separate from the handles which reduces the amount of fatigue on your hand.

Chain Tension – you’ll want to make sure your chain saw has the right amount of tension. If you pull the chain up, while wearing gloves, it should barely raise away from the bar.Chain Saw Safety Features: (cont’d)

Chain Catcher – a removable piece of aluminum or plastic that is designed to reduce the risk of the operator from being hit by a chain which has broken or derailed from the guide bar during cutting.

Tip Guard – all ECHO chain saws include a tip guard. This device is mounted to the end of the guide bar and helps to prevent the chain from hitting an obstacle. The tip guard prevents the occurrence of kickback.

Reduced Kickback Bars & Chains – ECHO saws are equipped with low-kickback bars and chains. Using these will help to reduce the occurrence of kickback.ECHO provides both an Instruction Manual and Safety Manual with each chain saw. Be sure to read & understand both of these manuals before operating your chain saw. ECHO also provides a chain saw safety video on its website. Chain saw kickback can cause serious or fatal injuries. Read and follow the instructions provided to avoid kickback.


Safety Gear:

When preparing to use your chain saw, you should wear the following:

• Leather, steel-toed shoes/boots.

• Protective chaps to cover your legs. These often contain multiple layers of protective polyester material to protect the front of your legs and calf areas during chain saw operation.

• Long sleeved shirt that is tight-fitting and won’t get in the way.

• Hearing protection, eye protection and a helmet.

• Gloves – to help give you a firm grip on the chain saw.There you have it! Now that you know how to use your ECHO chain saw, be sure to share your pictures with us and stay tuned for more ECHO power tool tips.